Taimenen kotiutusta poikasistutuksilla

Valonian virtavesihanke oli mukana, kun L-S Kalatalouskeskus suoritti yhteistyössä kalatalous- ja ympäristöopisto Livian kanssa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamia taimenistutuksia huhtikuun lopulla. Vastakuoriutuneita poikasia istutettiin Kuninkojan, Maskunjoen ja Hirvijoen vesistöihin yhteensä noin 40 000 kappaletta. Istutusten tavoitteena on luoda vesistöihin luonnonvaraisesti lisääntyvät taimenkannat.

Read Article →

Jokirapu hätää kärsimässä – Jokirapuhankkeen kuulumisia

Jokirapu Varsinais-Suomessa -hankkeen selvitys jokiravun esiintymisestä on edennyt talven aikana. Lukuisia koeravustuspöytäkirjoja ja -raportteja on käyty läpi ja tuloksia kirjattu ylös Varsinais-Suomen jokirapukantojen esiintymisen kartoittamiseksi. Tiedot on kerätty vuosilta 1990–2015. Aiemmin kaikki tieto jokiravusta on ollut hajallaan erinäisissä raporteissa ja tieto ei ole ollut sujuvasti käytettävissä

Read Article →

Paimion Karhunojan vedenlaadun tarkkailu vuonna 2015

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella vedenlaatumittarilla sekä laboratoriossa tutkittavin vesinäyttein. Tutkimuksen tarkoituksena oli erityisesti selvittää Karhunojan vedenlaadun soveltuvuutta taimenelle. Tutkimus oli osa Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian toteuttamaa virtavesien kunnostushanketta.

Read Article →

Ilmaston lämpenemisen haasteet vesiensuojelulle

Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan haasteita vesiensuojelutyölle. Ilmaston muuttuminen on jo viime vuosien aikana havaittu lisäävän vesisistökuormitusta mm. lisääntyneiden talviaikaisten sateiden myötä. Myös mm. tulvien ja rankkasateiden on ennustettu lisääntyvän. Muuttuva ilmasto muuttaa myös ekosysteemejä ja aiheuttaa lajien levinneisyyteen muutoksia.

Read Article →

Virtavesihankkeen syksy

Syksyn virtavesikunnostukset ja sähkökoekalastukset on nyt tehty ja katseet on jo osittain käännetty ensi vuoteen. Viimeiset kunnostustoimet tehtiin lokakuussa, jolloin mm. purettiin Hitolanjoen sivupurolta kaksi vaellusestettä ja tehtiin laajat taimenen kutupaikkakunnostukset Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön Juottimenojalla. Loka-marraskuussa on tehty kunnostuskohteiden seurantaa mm. taimenen kutupaikkatarkkailua….

Read Article →